Bilet

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania organizowanego przez Kompanię Piwowarską S.A. (KP S.A.) w ramach działalności centrum wycieczkowego MTBK w browarze w Tychach

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania Muzeum Tyskich Browarów (dalej „Muzeum”) oraz Tyskich Browarów Książęcych w Tychach (dalej „Browar”), zwanych łącznie „MTBK”.

§1

Rezerwacje i zakup biletów

 1. Organizatorem MTBK jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „KP S.A.”).
 2. Zwiedzanie MTBK w Tychach obejmuje dwie części:
  a) zwiedzanie Muzeum,
  b) wycieczkę po Browarze.
 3. Uczestnictwo w wycieczce po Browarze jest możliwe po dokonaniu rezerwacji w terminach określonych na stronie www.zwiedzbrowar.pl i w kasie MTBK w Tychach.
 4. Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem wymaga wcześniejszej rezerwacji, zwiedzanie Muzeum bez przewodnika nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.
 5. W przypadku wycieczek zorganizowanych rezerwacja powinna zostać dokonana z co najmniej:
  a) 2 – dniowym wyprzedzeniem – dla grup do 25 osób,
  b) 5 – dniowym wyprzedzeniem – dla grup powyżej 25 osób.
 6. Rezerwacji można dokonać w następujący sposób:
  a) wypełniając formularz na stronie: www.zwiedzbrowar.pl,
  b) osobiście w kasie MTBK
  c) dzwoniąc pod numer +32 327 84 30
  d) pisząc na adres: kontakt@zwiedzbrowar.pl.
 7. KP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji zgłoszonych we wskazanych powyżej terminach, jeżeli nie będzie to możliwe z uwagi na wcześniej dokonane rezerwacje bądź inne okoliczności uniemożliwiające wizytę w danym terminie. W każdym przypadku pierwszeństwo mają rezerwacje dokonane wcześniej.
 8. Udział w zwiedzaniu MTBK jest możliwy po zakupie biletu. Cennik biletów jest udostępniony w kasie biletowej MTBK oraz na stronie internetowej zwiedzbrowar.pl.
 9. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
 10. Bilet może być sprzedany wyłącznie osobie pełnoletniej. Na żądanie pracownika obsługi MTBK, kupujący zobowiązany jest okazać dokument tożsamości potwierdzający jego pełnoletność.
 11. Dokonując zakupu biletu, kupujący potwierdza, że jest świadomy, że podczas zwiedzania MTBK prezentowane będą treści dotyczące napojów alkoholowych i wyraża zgodę na zapoznanie się z tymi treściami.
 12. Sposób zakupu biletów za pośrednictwem Internetu jest opisany w Regulaminie zasad zakupu biletów on-line.

§2

Ograniczenie wieku zwiedzających

 1. zwiedzaniu Muzeum mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz małoletnie znajdujące się pod opieką pełnoletnich opiekunów.
 2. wycieczce po Browarze mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie po ukończeniu 16 roku życia, pod opieką pełnoletnich opiekunów. Wyjątek stanowią grupy uczniów z kierunkowych szkół zawodowych, jeżeli wycieczka pozostaje w związku z ich kształceniem, które będą pod opieką pełnoletnich opiekunów i na ich pełną odpowiedzialność.
 3. Za osoby małoletnie pełną odpowiedzialność ponoszą ich pełnoletni opiekunowie.
 4. Obsługa MTBK ma prawo do weryfikacji wieku zwiedzających na podstawie legitymacji lub innego dokumentu tożsamości.

§3

Godziny zwiedzania, limit zwiedzających 

 1. Zwiedzanie Muzeum oraz wycieczki po Browarze organizowane są od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 20.00.
 2. Wycieczka po Browarze odbywa się wyłącznie w grupach pod opieką przewodnika.
 3. Wycieczka po Browarze odbywa się w grupach liczących maksymalnie 25 osób.
 4. Wycieczki po Browarze rozpoczynają się o pełnych godzinach, nie później niż o godzinie 18.00.
 5. Łączna liczba osób zwiedzających, przebywających jednocześnie na terenie Browaru nie może przekroczyć 75. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Muzeum.
 6. KP S.A. zastrzega sobie prawo do łączenia zwiedzających indywidualnie z grupami zorganizowanymi o ile suma wszystkich zwiedzających w danej grupie nie przekroczy 25 osób.
 7. Czas trwania wycieczki po Browarze wynosi ok. 60 minut.

§4

Zwiedzanie Muzeum i wycieczka po Browarze

 1. Podczas zwiedzania Muzeum dozwolone jest robienie zdjęć, filmowanie oraz dotykanie eksponatów. Podczas wycieczki po Browarze dozwolone jest robienie zdjęć, filmowanie tylko w miejscach wyznaczonych przez przewodnika.
 2. Wycieczki po Browarze odbywają się wyłącznie według ściśle wyznaczonej i oznakowanej trasy i są prowadzone przez przewodnika.
 3. Przed rozpoczęciem zwiedzania Muzeum z przewodnikiem lub wycieczki po Browarze zwiedzający wypełniają formularz zawierający imię i nazwisko, udzielają stosownych zgód oraz otrzymują kupon uprawniający do degustacji. Zwiedzający Muzeum samodzielnie otrzymują kupon uprawniający do degustacji.
 4. Przewodnik przybywa na miejsce zbiórki nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem zwiedzania.
 5. Po zakończeniu wycieczki zwiedzający mogą skorzystać z degustacji, zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 poniżej.
 6. KP S.A. zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy Muzeum lub Browaru.
 7. W przypadku znacznie opóźnionego przybycia, KP S.A. może odmówić grupie lub osobie uczestnictwa w zwiedzaniu lub zaproponować inny termin lub godzinę zwiedzania.
 8. KP S.A. w każdej chwili zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji zwiedzania Browaru, który jest czynnym zakładem produkcyjnym. W takim przypadku osobom, które zakupiły bilet zaproponowany zostanie nowy termin zwiedzania lub otrzymają zwrot kosztów zakupionych biletów.
 9. KP S.A. zastrzega sobie prawo wyłączenia ze zwiedzania części obiektów lub prezentacji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 10. KP S.A. może odwołać świadczenie usług w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających w Muzeum lub na terenie Browaru. W takich sytuacjach zwiedzającym przysługuje zwrot kosztów zakupionych biletów.

§5

Degustacja

 1. Po zakończeniu wycieczki i okazaniu obsłudze ważnego kuponu, zwiedzający ma prawo uczestniczyć w degustacji.
 2. W przypadku osoby pełnoletniej kupon degustacyjny uprawnia do konsumpcji 1 piwa alkoholowego lub bezalkoholowego o poj. 0,33 l. Na życzenie zwiedzającego zamiast piwa może zostać podana 1 butelka soku owocowego lub wody.
 3. W przypadku osoby niepełnoletniej kupon degustacyjny uprawnia do konsumpcji 1butelki soku owocowego lub wody.

§6

Przewodnicy wycieczek

Nadzór nad przebiegiem wycieczki po Browarze sprawuje przewodnik. Zwiedzający są zobowiązani stosować się bezwzględnie do wszelkich jego poleceń.

§7

Zasady bezpieczeństwa i ochrony mienia

 1. W trakcie poruszania się po terenie Browaru wymagana jest szczególna ostrożność, w związku z prowadzonym procesem produkcji i pracą zakładu. Dotyczy to nawierzchni, zwracania uwagi na przeszkody (np. krawężniki), poruszające się po zakładzie pojazdy itd.
 2. zwiedzaniu Muzeum i wycieczce po Browarze nie mogą brać udziału:
  a) osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
  b) osoby, które ze względu na swoje zachowanie będą mogły stanowić zagrożenie dla siebie lub osób przebywających na terenie browaru,
  c) osoby zakłócające porządek i naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

W takich przypadkach personel MTBK zastrzega sobie możliwość wyproszenia zwiedzającego z terenu MTBK. Zwiedzającemu nie będzie przysługiwało wówczas prawo do żądania zwrotu opłaty za bilet.

 1. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających lub inne istotne przyczyny, trasa wycieczki po Browarze może zostać w każdej chwili zmieniona. Wycieczka może również zostać w każdej chwili przerwana albo odwołana.
 2. Uczestnikom wycieczki po Browarze zabrania się:
  a) dotykania urządzeń przemysłowych i wyposażenia Browaru,
  b) zrywania roślin, niszczenia drzew i krzewów,
  c) zaśmiecania terenu,
  d) konsumowania jakiegokolwiek pożywienia,
  e) hałasowania,
  f) zbaczania z oznakowanej trasy wycieczki,
  g) niszczenia urządzeń i wyposażenia Browaru,
  h) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej,
  i) palenia tytoniu oraz e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub przyjmowania jakichkolwiek używek (nie dotyczy degustacji w pubie po zakończeniu wycieczki),
  j) używania otwartego ognia,
  k) wprowadzania na teren Muzeum i Browaru zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących
  wnoszenia na teren browaru broni, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, substancji niebezpiecznych, substancji
  l) radioaktywnych
 3. Teren Tyskich Browarów Książęcych nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zwiedzanie Browaru wiąże się z niedogodnościami tj. pokonywaniem schodów oraz wysokich krawężników. Część obiektów na trasie zwiedzania (np. linie rozlewnicze) może być niedostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 4. Muzeum jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo i posiada specjalistyczną windę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych.

§8

Reklamacje

 1. Zwiedzający może złożyć reklamację w zakresie jakości usług świadczonych w ramach MTBK mailowo na adres: kontakt@zwiedzbrowar.pl z dopiskiem „Reklamacja – MTBK” w okresie do 3 miesięcy od terminu realizacji usługi.
 2. W reklamacji Zwiedzający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji oraz swoje dane, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 3. KP S.A nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego KP S.A..
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez KP S.A w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji KP S.A. poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji nie wyłącza prawa Zwiedzającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

§9

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, iż:

a) administratorem danych jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11;
b) dane osobowe zwiedzających będą przetwarzane przez KP S.A. w celu organizacji zwiedzania Muzeum i wycieczki po Browarze, na podstawie wyrażonej przez zwiedzającego zgody;
c) dane osobowe zwiedzającego będą przetwarzane do trzech miesięcy od dnia wycieczki;
d) zwiedzającemu przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
e) zwiedzającemu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez zwiedzającego zgody przed jej cofnięciem.
f) zwiedzającemu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
g) podanie przez zwiedzającego jego danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestnictwa w zwiedzaniu Muzeum z przewodnikiem i wycieczce po Browarze;
h) dane zwiedzających będą przetwarzane przez podmioty przetwarzające tj.:

§10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na w kasie MTBK oraz na stronie internetowej www.zwiedzbrowar.pl
 2. KP S.A. przysługuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem jej ogłoszenia w miejscach wskazanych w ust. 1.

Wkrótce otworzymy się
dla Was na nowo!

Z powodu prac rewitalizacyjnych Tyskie Browarium
(Muzeum i Centrum Wycieczkowe Tyskich Browarów Książęcych)
jest nieczynne do odwołania. Przepraszamy za czasową niedostępność obiektu.

Natomiast już od stycznia zapraszamy do naszego pubu Pod Browarem.
Tam, w wyjątkowym wnętrzu i kameralnej atmosferze, będziemy mogli przejść na TY
świeżym Tyskim z Browaru. Przygotowaliśmy także bogatą ofertę innych piw
z Tyskich Browarów Książęcych.

A już teraz można odwiedzić zupełnie nowe miejsce

Tyskie Store

gdzie możesz kupić pamiątkowe gadżety od Tyskie.

Zapraszamy!